POLITYKA PRYWATNOŚCI SEALART SP. Z O.O.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO), od dnia 25.05.2018 roku zabezpieczamy dane osobowe kursantów Sealart sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych zbieranych poprzez stronę internetową www.kursrysunku.waw.pl jak również poprzez kontakt telefoniczny i osobisty z Sealart sp. z o.o. Właścicielem Serwisu i  Administratorem danych jest SEALART SZKOŁA RYSUNKU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-908), ul. Wólczyńska 55, NIP1182229073, REGON 389990395 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922439.

Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Państwa danych osobowych sprawuje Inspektor Danych Osobowych. Mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych:

listownie na adres: ul. Wólczyńska 55, 01-908 Warszawa,

przez e-mail: kontakt@sealart.pl

2 CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza dane w celu:

rejestracji Państwa konta w Serwisie, zawarcia i wykonania zawartej umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora, wystawienia certyfikatu po ukończeniu kursu. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

realizacji zadań dydaktycznych wynikających z zawartej Umowy na usługi szkoleniowe stanowiące ofertę Spółki. Podstawa prawną przetwarzania danych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b RODO,

zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

komunikacji biznesowej, w tym w celu oferowania produktów i usług Spółki bezpośredniego co wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora i ma podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,

statystycznym związanym ze świadczeniami socjalnymi wynikającymi z uprawnień Karty Dużej Rodziny. 6 ust. 1 lit b RODO,

w innym celu i zakresie, jeżeli Administrator uzyska na to pisemną zgodę – co wnika z art. 6 ust.1 lit. a

3. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska Kursanta, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru Pesel, adresu zamieszkania, w przypadku małoletnich uczniów danych osobowych opiekuna prawnego w postaci imienia i nazwiska, numeru Pesel, numeru dowodu osobistego, numeru rachunku bankowego.

Serwis informuje, że używa na stronach www technologii cookies (tzw. ciasteczek).

Dane takie jak adresy IP są zbierane przez pliki cookies w celu m.in. personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach, dostosowanie zawartości stron Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz używanego przez niego urządzenia.

Pliki cookies nigdy nie zawierają Państwa danych osobowych.

Administrator w ramach Serwisu wykorzystuje również mechanizmy podmiotów zewnętrznych, partnerów, reklamodawców, co bezpośrednio wiąże się z zapisaniem w urządzeniu końcowym Użytkownika cookies tych podmiotów. Są to: Facebook, Google, Youtube, Twitter, Blogspot, Pinterest, Instagram.

W przypadku gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub usunąć te pliki ze swoich urządzeń.

Ograniczenia stosowania plików cookies może negatywnie wpłynąć na niektóre z funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu lub uniemożliwić ich stosowanie.

Przechowywane informacje w formie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w używanym przez Państwa urządzeniu końcowym ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

4. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

podmiotom przetwarzającym je na zlecenie czyli podwykonawcom usług – podmiotom z których korzystamy przy realizacji umowy,

podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy (w tym firmy informatyczne, księgowe, pracownicy i współpracownicy) Administratora danych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/ EOG.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług przechowywane są do czasu aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania do celów marketingowych.

7. PRAWA JEDNOSTKI i OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

PRAWA

Administrator zapewnia przestrzeganie praw osób, których dane podlegają przetwarzaniu.

Administrator zapewnia realizację:

prawa do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych,

prawa do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych,

prawa do ograniczenia przetwarzania danych,

prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym sprzeciwu co do przetwarzania danych w celach marketingowych;

prawa do przenoszenia danych,

prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

ŻĄDANIA OSÓB

Na żądanie osoby, której dane dotyczą Administrator informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania udzielając informacji w zakresie określonym obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych.

TERMIN REALIZACJI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Administrator w odpowiedzi na żądanie otrzymane od podmiotu danych, udziela bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca – informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem.

W przypadku wystąpienia żądania o skomplikowanym charakterze lub dużej liczy żądań termin na rozpoznanie żądania podmiotu danych administrator może wydłużyć maksymalnie o dodatkowe 2 miesiące. W takim przypadku administrator zobligowany jest do poinformowania podmiotu danych o przyczynach i okresie na wydłużenia rozpoznania żądania.

USUNIĘCIE DANYCH – REALIZACJA PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

– osoba, której dane dotyczą, wnosi skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

PRZENOSZENIE DANYCH

Administrator realizuje prawo do przenoszenia danych. Administrator na Państwa żądanie wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące jej dane osobowe które dostarczyła Administratorowi, przetwarzane w wyniku udzielenia zgody przez osobę lub w celu zawarcia lub wykonania umowy.

SPRZECIW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a dane te są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora lub o powierzone zadanie w interesie publicznym.

Administrator  uwzględni sprzeciw i przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

SPRZECIW WOBEC MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Administrator po otrzymaniu sprzeciwu uwzględni sprzeciwi zaprzestanie takiego przetwarzania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI/ WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych osobowych będziemy musieli odmówić zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest zawsze dobrowolne.

Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w siedzibie Administratora danych lub wysyłając informacje na adres Sealart sp. z o.o. Warszawa (01-908), ul. Wólczyńska 55 albo adres e-mail:kontakt@sealart.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych.

9. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Administrator  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.